Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Joanna Musiał zwana dalej „Fundatorką”, ustanawia aktem notarialnym, spisanym w dniu 23.07.2013r. sporządzonym w Częstochowie przed notariuszem Arkadiuszem Szkurłatem, Fundację o nazwie: Szanowny Pan Kot, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Sosnowiec.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 5. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego – logo, będącego jednocześnie godłem.
 6. Fundacja może ustanawiać tytuły, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznymi i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 7. Fundacja może tworzyć biura regionalne, oddziały i zakłady.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla ochrony środowiska.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 4

Do celów Fundacji należy:

 1. Nauka, oświata, edukacja i wychowanie (ekologiczna, prozwierzęca).
 2. Promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.
 5. Upowszechnianie i promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
 6. Niesienie pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności.
 7. Podejmowanie działań na rzecz zmian systemowych dotyczących sytuacji zwierząt.
 8. Wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt.
 9. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, podejmujących tematykę praw zwierząt.
 10. Podejmowanie działań artystycznych, kulturowych na rzecz ochrony zwierząt i środowiska.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, wychowawczym,
 • prowadzenie działań promujących postawy proekologiczne, prozwierzęce oraz wolontariackie,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, pokazów, happeningów, aukcji oraz innych wydarzeń kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych i artystycznych,
 • prowadzenie poradnictwa behawiorystycznego oraz edukacyjnego i szkoleniowego dla osób prywatnych, firm, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • powoływanie i finansowanie placówek oświatowych i kulturalnych, w tym ognisk, klubów i świetlic,
 • udzielanie bezpośredniej pomocy zwierzętom poszkodowanym, bezdomnym, zagrożonym w jakikolwiek sposób,
 • prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami: domów opieki tymczasowej, azyli, schronisk i innych o podobnym charakterze,
 • organizowanie i udzielanie pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom,
 • prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych,
 • aktywizację społeczności lokalnych do działania na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego,
 • działanie na rzecz rozwiązań urbanistycznych, infrastrukturalnych i technicznych przyjaznych zwierzętom i środowisku naturalnemu,
 • działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt,
 • m. współdziałanie z instytucjami publicznymi,
 • działanie na rzecz stanowienia nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt w Polsce,
 • wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działania zgodnie z celami Fundacji,
 • prowadzenie akcji informacyjnych, popularyzatorskich oraz kampanii medialnych,
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • przygotowywanie i wydawanie publikacji, materiałów informacyjnych, edukacyjnych, produkcja audio-video,
 1. Działalność Fundacji wymieniona w ust.1, pkt. a, b, c, d, e, g, p, q, r może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.
 2. Fundacja może współdziałać (organizacyjnie i finansowo) z innymi podmiotami, osobami prawnymi i fizycznymi dla osiągania celów statutowych.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
  2. dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. lokat, depozytów i odsetek bankowych,
  6. wpływów z działalności statutowej odpłatnej.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową pożytku publicznego.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 7

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi Fundatorka, członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/związane  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorki, członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka lub uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji zwana dalej Radą.

§ 13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Na Zarząd Fundacji składają się nie mniej niż 2 osoby, wybierane przez Fundatorkę.
 3. Fundatorka może zostać członkinią Zarządu Fundacji.
 4. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini, bądź utraty praw obywatelskich.
 6. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoją funkcję odpłatnie lub nieodpłatnie.
 7. Członkinie/członkowie Zarządu Fundacji mogą zawierać umowy o pracę lub cywilne w związku z wykonywaniem prac dla Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za:
  1. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
  2. realizacji celów statutowych,
  3. wyznaczanie priorytetów rozwoju Fundacji,
  4. sporządzanie rocznych, jak też wieloletnich planów działania oraz budżetów Fundacji,
  5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  6. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,
  8. zawieranie umów o pracę wraz z ustaleniem warunków zatrudnienia dla pracowników /pracowniczek Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  9. zawieranie umów o wolontariat oraz współpraca z wolontariuszami /wolontariuszkami,
  10. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami mające zbieżne cele,
  11. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  12. tworzy i znosi jednostki organizacyjne,

m. powołuje i odwołuje kierowników oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

 1. zatwierdza regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
 2. Na Radę składa się nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 7 osób.
 3. Członków/członkinie pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka.
 4. Następnych członków/członkinie Rady powołuje większością głosów Rada Fundacji.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka/członkini, bądź utraty praw obywatelskich.
 7. Członkinie/członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoją funkcję odpłatnie lub nieodpłatnie.
 8. Członkinie/członkowie Rady Fundacji mogą zawierać umowy o pracę lub cywilne w związku z wykonywaniem prac dla Fundacji.
 9. Członkinie/członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku, gdy członkiem Rady Fundacji jest Fundatorka, nie może ona być pozbawiony członkostwa w Radzie.
 11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 12. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu.

§ 17

 1. Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji, a w szczególności:
  1. występowanie z propozycjami działań Fundacji,
  2. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania i budżetu Fundacji,
  3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności,
  4. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.

 

ZMIANA STATUTU

§ 18

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Wszelkie decyzje o zmianie statutu podejmuje są jednomyślnie przez Zarząd Fundacji po uzyskaniu uprzedniej opinii i zgody Fundatorki w formie pisemnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 20

 1. Dopuszcza się możliwość by Fundacja dla pełniejszej realizacji swoich celów statutowych połączyła się z inną fundacją. Jednak nie może do tego dojść, jeśli w wyniku połączenia z innym podmiotem cele Fundacji miałyby ulec zmianie.
 2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji po wcześniejszym zasięgnięciu opinii i uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorki.

§ 21

 1. W przypadku śmierci Fundatorki lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających jej wykonywanie swoich kompetencji powołuje się Organ Doradczy Fundacji zwany dalej Organem Doradczym.
 2. Organ Doradczy przejmuje kompetencje Fundatorki.
 3. Na Organ Doradczy składa się od 2 do 3 osób.
 4. Pierwszy skład Organu Doradczego powoływany jest przez Zarząd.
 5. Następnych członków/członkinie Organu Doradczego powołuje jednogłośnie swą decyzją Organ Doradczy.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka/członkini Organu Doradczego i przez to pozbawienie go członkostwa w Organie Doradczym, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków/członkinie Organu Doradczego.
 7. Członkostwo w Organie Doradczym ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka/członkini Organu Doradczego, bądź utraty praw obywatelskich.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Organie Doradczym z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub Radzie Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku, gdy zostały osiągnięte  założone w statucie cele, lub gdy zostaną wyczerpane jej środki finansowo-majątkowe.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd. Likwidację przeprowadzają członkowie/członkinie ostatniego Zarządu Fundacji o ile uchwała o likwidacji nie stanowi inaczej.
 3. O decyzji zlikwidowania Fundacji jej Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 4. Środki majątkowe pozostające w dyspozycji Fundacji mogą zostać po jej likwidacji przeznaczone na rzecz innej organizacji pozarządowej realizującej podobne cele statutowe zgodnie z uchwałą Zarządu.

Szanowne Koty potrzebują weta i jedzenia!

FaniMani